Preinscripció de batxillerat

batxi

El període de preinscripció és del 18 de maig al 25 de maig ambdós inclosos. Recordeu que aquesta preinscripció es pot fer de manera telemàtica (per internet).

Documentació obligatòria per tothom:

 1. Sol•licitud de preinscripció.
 2. Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a.
 3. Original i fotocòpia targeta sanitària individual (TSI).
 4. Original i fotocòpia DNI/NIE o passaport del pare i mare o tutor/a.
 5. Original i fotocòpia del llibre de família.
 6. Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’ESO.

Documentació complementària si s’aleguen circumstàncies especials:

 1. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 2. Quan s’al•legui que el/la germana està escolaritzat/da en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat/da.
 3. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans/es.
 4. Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos el celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 5. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al•leguen a efectes de barem (beneficiari/a de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 6. Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest s’al•lega a efectes de proximitat.

Deixa un comentari