Acreditació Erasmus+ 23-27

La Comissió Europea ha atorgat a Les Aimerigues una acreditació Erasmus+ (K120) pel període 2023-2027 (codi: 2022-1-ES01-KA120-SCH-000107395). Dintre d’aquesta, s’ha iniciat el mateix 2023 el projecte TV Channel (K121) amb instituts de Neckarbischofsheim, Alemanya, i Neskaupstadur, Islàndia.

 

L’acreditació Erasmus és una eina per les organitzacions d’educació escolar que desitjen obrir-se a les mobilitats i la cooperació internacionals. La concessió de  l’acreditació es basa en un pla Erasmus d’execució d’activitats de mobilitat emmarcades en una iniciativa més ampla de millora i desenvolupament del nostre institut.

 

El plan Erasmus presentat per Les Aimerigues es fonamenta en 5 objectius:

OBJECTIU 1. Millora de la inclusió i de l’atenció a la diversitat.

OBJECTIU 2. Desenvolupament de la competència personal i social.

OBJECTIU 3. Expansió de la internacionalització de l’educació i la formació i desplegament del projecte lingüístic.

OBJECTIU 4. Consolidació i millora de l’ecosistema digital.

OBJECTIU 5. Sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.

 

Les activitats que s’activaran en aquest pla són principalment mobilitats en grup i mobilitats individuals de curta durada, així com mobilitats de personal d’aprenentatge per observació. El número estimat d’estudiants participants per any és de 30. El de docents 2 el primer any, 3 el segon i 4 el tercer i quart.

 

En aquest curs escolar 23-24, dintre del projecte TV-CHANNEL hem dut ja a terme les mobilitats en grup a l’institut Verkmenntaskoli a Neskaupstadur, Islàndia (del 30 de setembre al 7 d’octubre) i Adolf-Schmitthenner-Gymnasium, Neckarbischofsheim, Alemanya (del 26 de novembre al 3 de desembre). A banda, hem realitzat dos intercanvis individuals a Neskaupstadur (del 30 de setembre al 15 d’octubre) i altres dos a Neckarbischofsheim (del 8 al 22 d’octubre). A més, hem acollit una estudiant alemanya durant el mes de novembre.

Totes les activitats portades a terme poden seguir-se a l’etwinning del projecte i també al nostre web Erasmus i al nostre compte de X (@ErasmusLes).

 

Tots els projectes Erasmus+ de Les Aimerigues estan confinanciats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de tot el material creat a d’ells és responsabilitat exclusiva de Les Aimerigues i ni la Comissió Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

Erasmus+ Accreditation 23-27

The European Commission has granted Les Aimerigues an Erasmus+ accreditation (K120) for the period 2023-2027 (code: 2022-1-ES01-KA120-SCH-000107395). Within this, the TV Channel project (K121) was started in 2023 with schools of Neckarbischofsheim, Germany, and Neskaupstadur, Iceland.

 

Erasmus accreditation is a tool for school education organizations that wish to open up to international mobility and cooperation. The granting of accreditation is based on an Erasmus plan for the implementation of mobility activities as part of a wider initiative to improve and develop these organizations.

 

The Les Aimerigues  Erasmus plan is based on 5 objectives:

OBJECTIVE 1. Improvement of inclusion and attention to diversity.

OBJECTIVE 2. Development of personal and social competence.

OBJECTIVE 3. Expansion of the internationalization of education and training and deployment of the language project.

OBJECTIVE 4. Consolidation and improvement of the digital ecosystem.

OBJECTIVE 5. Sustainability and the fight against climate change.

 

The activities that will be implemented in this plan are mainly group mobilities and short-term individual mobilities, as well as staff mobilities for learning by observation. The estimated number of participating students per year is 30. The number of teachers is 2 in the first year, 3 in the second and 4 in the third and fourth.

 

In this school year 23-24, within the TV-CHANNEL project, we have already carried out group mobilities at the Verkmenntaskoli high school in Neskaupstadur, Iceland (from September 30 to October 7) and Adolf-Schmitthenner-Gymnasium, Neckarbischofsheim, Germany (November 26 to December 3). In addition, we have carried out two individual exchanges in Neskaupstadur (September 30 to October 15) and two others in Neckarbischofsheim (October 8 to 22). In addition, we welcomed a German student during the month of November.

All the activities of the project can be found in on our etwinning page and also in our Erasmus web and our X account (@ErasmusLes).

 

All the Erasmus+ projects of Les Aimerigues are co-financed by the Erasmus+ program of the European Union. The content of all the material created is the exclusive responsibility of Les Aimerigues and neither the European Commission nor the Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) are responsible for the use that may be made of the information here spread.