Normes d’organització i funcionament de centre i carta compromís educatiu.

Document  que aplega el conjunt d’acords i decisions que el conjunt del claustre de professorat i el consell escolar han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i la PGA.  Aquest document és viu, es modifica anualment, però a més, en els anys vinents tindrà canvis significatius gràcies a la posada en marxa de la comissió de Convivència.

Projecte Educatiu de centre (en revisió)

Document  que estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre centre amb la comunitat més enllà del centre.

En aquest document es descriuen la  visió i els valors de les Aimerigues, entesos com a trets d’identitat que defineixen i diferencien el nostre centre de la resta d’instituts de Terrassa.

Projecte Lingüístic de centre

El projecte lingüístic concreta l’ús, el tractament i l’aprenentatge de les llengües al centre, tant les oficials com les llengües estrangeres. Aquest document és viu, es modifica anualment i va incorporant els canvis en el centre.

Programació General Anual

Document elaborat anualment per l’equip directiu i aprovat en Consell Escolar en el qual es recullen els aspectes organitzatius i de funcionament i la concreció de les estratègies plantejades al projecte de direcció per a cada curs escolar.

Comunicació família-escola

La comunicació entre les famílies i l’institut es fa al llarg del curs. Per començar, es fa un primer contacte amb la reunió d’inici de curs. A més, cada trimestre els tutors i tutores donen les notes personalment a cada un dels alumnes i les seves famílies, a més de disposar d’una hora setmanal d’atenció a les famílies.
A més, s’han organitzat els grups de famílies delegades.
Per acabar, la comunicació directa es fa a través de l’Ieduca.

Transparència: accés a la informació pública

Seguint la Instrucció 2/2019 del 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem informació rellevant del centre: