Normes d’organització i funcionament de centre i carta compromís educatiu.

Document  que aplega el conjunt d’acords i decisions que el conjunt del claustre de professorat i el consell escolar han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el PEC i la PGA.  Aquest document és viu, es modifica anualment, però a més en els propers anys tindrà canvis significatius deguts a la formació de la comissió de convivència.

Projecte Educatiu de centre (En revisió)

Document  que estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre centre amb la comunitat més enllà del centre.

En aquest document es descriuen la  visió i els valors de les Aimerigues, entesos com a trets d’identitat que defineixen i diferencien el nostre centre de la resta d’instituts de Terrassa.

Projecte lingüístic de centre

El projecte lingüístic concreta l’ús, el tractament i l’aprenentatge de les llengües al centre, tant les oficials com les llengües estrangeres. Aquest document és viu, es modifica anualment incorporant els canvis del centre.

Programació general anual

Document elaborat anualment per l’equip directiu i aprovat en consell escolar on es recullen els aspectes organitzatius i de funcionament i la concreció de les estratègies plantejades al projecte de direcció per a cada curs escolar.

Comunicació família-escola

La comunicació entre les famílies i l’institut es fa al llarg del curs. Per començar es fa un primer contacte amb la reunió d’inici de curs. A més, cada trimestre els tutors i tutores donen les notes personalment a cada un dels alumnes i les seves famílies, a més de tenir una hora d’atenció a les famílies a la setmana.
A més s’ha organitzat els grups de famílies delegades.
Per acabar la comunicació directa es fa a través de l’ieduca.

Transparència: Accés a la informació pública

Seguint la Instrucció 2/2019 del 25 de febrer, per a la tramitació de les sol.licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Lle 19/2014, de 29 d desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ajuntem informació rellevant del centre.