A les Aimerigues donem molta importància a la participació de l’alumnat. Per aquest motiu, els alumnes poden participar en:

Consell de delegats

Cada grup tutoria escull anualment de manera consensuada i democràtica dos representants. Aquests alumnes són els representants del grup davant el professorat i són els que medien quan hi ha conflictes. A través seu es dinamitza la participació de l’alumnat com un element més de cohesió del Centre: establiment d’objectius anuals per cada nivell, participació en la revisió de normativa,  col·laboració en diades i festes (institut i barri), disseny d’activitats per l’alumnat, propostes de millora…

El Consell de Delegats es reuneix de manera periòdica amb la Coordinació Pedagògica junt amb els representant del CMIAT i del Consell Escolar per tractar temes del seu interès i en relació a la vida del centre; organització i participació en activitats i jornades singulars, festes, etc. També és l’espai on poden portar propostes i fer peticions.

A més exposen el resultat del procés avaluador fet amb els seus companys de grup i amb els seus tutors/es en una reunió conjunta amb l’equip directiu i l’equip de coordinació, s’intercanvien idees i s’arriba a acords i propostes de millora.

El consell de delegats i delegades es pot convocar a petició dels i les representants de classe, dels i les representants a Consell Escolar o del professorat.

Reben formació a principi de curs amb d’altres companys del seu nivell provinents de la resta de centres educatius de la ciutat.

Associació d’estudiants

És una organització estrictament estudiantil, de participació voluntària i que es reuneix de manera autònoma en un espai propi i vinculat a l’Associació d’Estudiants de Catalunya. El comitè central organitza actuacions  de mobilització en temes que els atenyen a nivell educatiu i social. Igual que el Consell de Delegats, promouen activitats que afavoreixen  la divulgació de temes socials i la cohesió de centre.