Guia d’orientació per a famílies i alumnes

A Les Aimerigues donem molta importància a l’orientació dels alumnes mentre són alumnes i quan ja són ex-alumnes.

Dins l’aula

Treball per àmbits, desenvolupant les programacions competencials i les estratègies metodològiques que facilitin l’atenció a la diversitat dins l’aula establint, si cal, les adaptacions curriculars i plans individualitzats per aquell alumnat que els necessiti.

Planificació eficaç dels desdoblaments de grups i, sempre que sigui possible, potenciar la codocència, que permet una més bona atenció de l’alumnat.

Tutories compartides en què cada tutor atén individualment un grup reduït d’alumnes i famílies, cosa que permet treballar millor les seves necessitats específiques.

Planificació del 4t d’ESO en grups ordinaris amb itineraris d’optatives orientats als interessos de l’alumnat cap els estudis postobligatoris.

Mecanismes de suport i coordinació

Referents únics dels professionals del departament d’Orientació per cada un dels nivells de l’ESO que permet als professionals de l’àmbit d’Orientació concentrar-se en un nivell, assistir a les seves reunions i estar sempre informats de les necessitats del seu alumnat.

Atencions en petit grup (grups competencials i aula oberta) i atencions individualitzades.

Organització i funcionament de la CAD.

Suport de l’IS, professional de l’EAP, infermeria, mediador sociocultural, punt jove de la casa Bauman…

Orientació i recursos complementaris

Orientació formativa i educativa durant l’ESO i el batxillerat.

Tutoria d’orientació per a l’alumnat desescolaritzat que no ha acreditat l’ESO.

Projecte curricular obert per aquell alumnat entorn dels 16 anys als qui l’aula ordinària se li fa molt feixuga. Es tracta d’una mesura extraordinària en què es busca un medi professionalitzador, on aquest alumnat tingui un reforç positiu i l’empenyi a seguir  formant-se en allò que més li pugui interessar.