icon-BATXILLERAT-negre

El batxillerat és una etapa de dos anys on preparem els alumnes per accedir als estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o per incorporar-se al món del treball. A Les Aimerigues oferim quatre itineraris del batxillerat: Científic-tecnològic, Científic-Ciències de la salut, Humanístic i Social.

Seguint amb la filosofia del centre, fem un seguiment personalitzat a la tutoria amb tutories individuals associades a cada modalitat. Tot l’equip docent està amatent en tot moment a les necessitats de l’alumnat.

S’impulsa l’anglès mitjançant la realització de treballs de recerca en anglès, materials i activitats en diverses assignatures i la participació en el programa ERASMUS+.

Seguint també el projecte de centre, es continuen fent els 30’ de lectura diaris. En el cas de batxillerat, es proposen lectures significatives en català, castellà i anglès relacionades amb la modalitat escollida.

Al llarg de 1r de batxillerat s’escull el treball de recerca que ES COMENÇA a finals del primer trimestre de 1r i S’ACABA a mitjans del 1r trimestre de 2n.  Aquest treball de recerca sempre es realitza amb un seguiment tutorial intensiu i s’aprofiten els recursos de suport i guiatge universitaris i d’altres institucions.

popcorn_cinema_icon_190783

PROJECTE CINEMA EN CURS

El projecte Cinema en curs es treballa dins les optatives de Literatura i Comunicació Audiovisual amb l’ajuda de l’associació Abaoaqu.

Cinema en curs és un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a escoles i instituts.

Iniciat el 2005 a Catalunya, actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya.

Cinema en curs té dos grans objectius:

– Propiciar el descobriment per part de nens i joves del cinema entès com a art, creació i cultura.
– Desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica en el context educatiu.

El programa s’articula a partir de quatre eixos principals:
– La presència regular i continuada de cineastes als centres educatius impartint tallers, juntament amb els mestres o professors i dins l’horari lectiu.
– L’articulació de la descoberta de l’art cinematogràfic a partir d’una metodologia que vincula estretament la pràctica creativa i el visionat de pel·lícules.
– La formació dels mestres i professors.
– La construcció del projecte a laboratori de recerca aplicada: espai d’experimentació i reflexió. A partir de l’anàlisi de les experiències dels tallers, l’equip de cineastes i docents genera propostes, materials i metodologies extensibles a contextos educatius diversos.

Aquí podeu veure les creacions dels alumnes de cinema en curs:

web cinema en curs

Reportatge cinema en curs Canal Terrassa

instal-bloc
Matèries Comunes  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia
2
Història
3
Història de la filosofia 3
Tutoria
1
1

ITINERARI 1 – TEC

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Física 3 4
Tec. Indust 3 4
Matèries optatives  1r 2n
Optativa Franja 2  3
Optativa Franja 3  3
Dib. Tècnic / Electrotèc. / Química 4

ITINERARI 2 – CIE

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Física 3 4
Biologia 3 4
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2  3
Optativa Franja 3  3
Dib. Tècnic / Electrotèc. / Química 4

ITINERARI 3 – SOC

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Mates CCSS 3 4
Hist. del món contemporani 3
Història de l’art 4
Eco. Empresa 3 4
     
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2 3
Optativa Franja 3 3
Geografia 4

ITINERARI 5 – HUM

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Llatí 3 4
Hist. del món contemporani 3
Història de l’art 4
Lit. Catalana 3
Lit. Castellana 4
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2 3
Optativa Franja 3 3
Geografia 4

Assignació d’optatives 24-25

Criteris d’avaluació batxillerat