icon-BATXILLERAT-negre

El batxillerat és una etapa de dos anys on preparem els alumnes per accedir als estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o per incorporar-se al món del treball. A les Aimerigues ofertem quatre itineraris del batxillerat: Científic-tecnològic, Científic-Ciències de la salut, Humanístic i Social.

Seguint amb la filosofia del centre fem un seguiment personalitzat a la tutoria amb tutories individuals associades a cada modalitat. Tot l’equip docent està amatent en tot moment a les necessitats de l’alumnat.

S’impulsa l’Anglès mitjançant la realització de treballs de recerca en anglès, materials i activitats en diverses assignatures i la participació al programa ERASMUS+.

Seguint també el projecte de centre es continuen fent els 30’ de lectura diaris. En el cas de batxillerat, es proposen lectures significatives en català, castellà i anglès relacionades amb la modalitat escollida.

Al llarg de 1r de batxillerat s’escull el treball de recerca que ES COMENÇA a finals del primer trimestre de 1r  i S’ACABA a mitjans del 1r trimestre de 2n.  Aquest treball de recerca sempre es realitza amb un seguiment tutorial intensiu i s’aprofiten els recursos de suport i guiatge universitaris i d’altres institucions.

instal-bloc
Matèries Comunes  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia
2
Història
3
Història de la filosofia 3
Tutoria
1
1

ITINERARI 1 – TEC

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Física 3 4
Tec. Indust 3 4
Matèries optatives  1r 2n
Optativa Franja 2  3
Optativa Franja 3  3
Dib. Tècnic / Electrotèc. / Química 4

ITINERARI 2 – CIE

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Física 3 4
Biologia 3 4
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2  3
Optativa Franja 3  3
Dib. Tècnic / Electrotèc. / Química 4

ITINERARI 3 – SOC

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Mates CCSS 3 4
Hist. del món contemporani 3
Història de l’art 4
Eco. Empresa 3 4
     
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2 3
Optativa Franja 3 3
Geografia 4

ITINERARI 5 – HUM

Matèries de modalitat (12 hores) 1r 2n
Llatí 3 4
Hist. del món contemporani 3
Història de l’art 4
Lit. Catalana 3
Lit. Castellana 4
Matèries optatives (4 hores) 1r 2n
Optativa Franja 2 3
Optativa Franja 3 3
Geografia 4